Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pamięci Jana Pawła II. Raj organizowany jest w 33 rocznicę pobytu papieża Polaka w Płocku.
Termin 08.06.2024 godz. 10.00
Zbiórka uczestników przed Płocką Katedrą.
Trasa rajdu: Płock – Liszyno (stanica wodna „FLIS”) – Płock

Zainteresowanych  rajdem proszę o wcześniejsze zgłoszenie

REGULAMIN
Rodzinnego Rajdu Rowerowego pamięci Jana Pawła II

Płock

08.06.2024 r. SOBOTA godz. 10.00

 1. Cel imprezy:

Pamięć o pobycie papieża Polaka w Płocku

Popularyzacja aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej, promocja walorów krajobrazowych oraz stworzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej.

2. Termin Rajdu

 • 8 czerwca 2024 Start o godz. 10.00 – Plac przed PŁOCKĄ KATEDRĄ

3. Organizatorzy:

PUKS „Viktoria” Szkolne Koło Rowerowe w ZST

Komandor Rajdu – Leszek Brzeski  tel. 604976123

4. Trasy rajdu:

Długość – ok. 25 km, poziom trudności: łatwy

Płock – Liszyno (stanica wodna „FLIS”) – Płock

Przebieg trasy: START  Plac przy Płockiej Katedrze

.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.

Trasy Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, wolontariuszy, policji, druhów ochotniczych straży pożarnych.

5. Warunki uczestnictwa i zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zobowiązuje uczestnika do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
 • Warunkiem koniecznym do udziału w rajdzie jest posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Uczestnicy zobowiązują się stosować do podstawowych zasad zachowania w ruchu drogowym.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru.
 • Uczestnicy imprezy są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem.
 • Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
 • Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 6-10 m.
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 • Podczas jazdy należy zachować ostrożność, nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 • Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
 • W czasie rajdu nie należy oddalać się od grupy ani wyjeżdżać poza oznakowane pojazdy porządkowe, otwierające i zamykające peleton rowerowy.
 • Organizator zapewnia:
 1. zabezpieczenie rajdu przy udziale policji i Straży Miejskiej
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 • Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
 • Uczestnicy radu rowerowego startują na własną odpowiedzialność.
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w rajdzie

6. Na trasie bezwzględnie zabrania się:

 • ścigania się – Rajd nie jest wyścigiem !!!
 • korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy,
 • spożywania lub bycia pod wpływem alkoholu i innych  środków odurzających,
 • wymuszania pierwszeństwa,
 • popisów, brawury, niebezpiecznych manewrów,
 • zaśmiecenia i niszczenia przyrody,
 • używania szklanych pojemników,
 • głośnego zachowywania się,
 • wyprzedzania oznakowanego pojazdu porządkowego (prowadzącego peleton rowerowy), pozostania za pojazdem porządkowym (zamykającym peleton rowerowy), w przypadku wyjechania poza ww. oznakowane pojazdy porządkowe rowerzysta przestaje być uczestnikiem rajdu i zobowiązany jest poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

7. Informacje dodatkowe:

 • Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • W trakcie imprezy będą realizowane działania mające na celu promowanie wydarzenia w mediach polegające na nagrywaniu i fotografowaniu przebiegu imprezy. Zdjęcia, nagrania filmowe, powstałe w trakcie imprezy mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach – postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 • Uczestnicy imprezy podpisując kartę zgłoszenia potwierdzają akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych. Klauzula informacyjna RODO oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wykorzystanie wizerunku są integralną częścią karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują rodzice lub opiekuni prawni.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zgłoszenie20201017_142900